Informace

Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků

  1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je Nadací v souladu se zákonem a v souladu s nadační listinou a tímto statutem poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byla Nadace zřízena.
  2. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám na konkrétní projekty sledující obecně prospěšné cíle vztahující se ke kulturním tradicím, historii a projektům, které rozvíjejí spolupráci obyvatel na obou stranách hranice hlásících se k městu Cheb a regionu Chebsko bez ohledu na národnost.
  3. O nadační příspěvky může žádat fyzická nebo právnická osoba, a to jakékoli právní formy, která předloží záměr, kterým bude naplněn účel Nadace.
  4. Nadační příspěvek bude poskytnut pouze na základě rozhodnutí správní rady po vyhodnocení předloženého záměru.
  5. Nadační příspěvek poskytnutý Nadací je příjemce, jemuž byl nadační příspěvek poskytnut, povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadací, jinak je povinen tyto prostředky vrátit, ev. vrátit náhradu v penězích.
  6. Nadační příspěvek je poskytován pouze na základě uzavřené smlouvy mezi Nadací a žadatelem o nadační příspěvek po případně kladně vyřízené písemné žádosti žadatele na základě rozhodnutí správní rady.
  7. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání Nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
  8. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů Nadace, byť by tyto osoby splňovaly podmínky pro jejich poskytnutí.
  9. Nadační příspěvek lze poskytnout zakladatelům Nadace, pokud splní podmínky pro poskytnutí příspěvku.
  10. Dokumentace k poskytnutým nadačním příspěvkům se uchovává po dobu deseti let od poskytnutí příspěvku. 

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.